7 vecí, ktoré by ste mali vedieť o výchove detí do 5 rokov

„Zdieľajte život s dieťaťom, pretože jeho správne konanie nevyplýva zo strachu, ale z radosti a lásky.“ (Naomi Aldort)

Svet malého dieťaťa sa skladá z ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu. Aj vďaka nim sa dieťa postupne učí rozlišovať vlastné bytie od širokého okolia. U dieťaťa sa najprv vyvíja vedomie vlastného tela. Čo to v praxi znamená? Poznáte ten pocit, keď sa na vás vaše bábo usmeje… Práve ÚSMEV je prejavom toho, že dosiahlo stupeň vývinu, v ktorom je schopné rozlišovať seba ako subjekt a oproti stojaci objekt. Ďalšou etapou medzi 2. až 3. rokom veku je vytvorenie vedomia sociálneho ja, ktorého neodmysliteľným znakom je, že dieťa na označenie seba už nepoužíva meno, ale zámeno JA.

1. Vývin dieťaťa a pomoc zo sveta dospelých

Rodinné prostredie je pre dieťa zdrojom vzťahov a návykov. Každé dieťa sa vyvíja iným, individuálnym tempom. Všetky vývinové štádiá majú svoje špecifiká, ktoré však môžete podporiť a nezanedbať. Tu je veľmi dôležitá vaša úloha ako rodičov alebo pedagógov v centrách či predškolských zariadeniach.

2. Reč a komunikácia

Pri vývine reči je dôležitý nielen kontakt dieťaťa s dospelými, ale aj inými deťmi. Pre vaše dieťa je reč dôležitá aj kvôli vyjadreniu citov. Ak napr. zvýšite na dieťa hlas, vyvolá to v ňom pocit nelásky. Dieťa reaguje na vaše slová najprv pohybom, vyhľadaním alebo uchopením predmetu. Neskôr reaguje aj slovne. Ak dieťa nerozpráva, resp. rozpráva veľmi málo a nezrozumiteľne, mali by ste zvážiť, či má dostatočný vzor. S dieťaťom hovorte spisovne a nenásilnou formou opravujte chybne vyslovované slová. Zapamätajte si, že v žiadnom prípade nie je dobré opakovať skomoleniny, nech sú akokoľvek rozkošné. Posmeľujte vaše dieťa, aby sa vyjadrovalo viac slovami ako gestami.

3. Proces učenia

Je prirodzené, že niektoré deti sa učia rýchlo, iné o niečo pomalšie. Ak vaše 3-ročné dieťa nevie popísať jednoduchú udalosť, zrozumiteľne hovoriť o svojich potrebách či koncentrovať sa aspoň 15 – 20 minút, je to v poriadku. 5-ročné dieťa by to ale už malo zvládnuť. 

Pri aktivitách s dieťaťom vyberajte pre neho hry a aktivity, ktoré vedú k rozvoju predstavivosti, pamäte, pozornosti a sústredenosti. Spoločnými hrami, rozhovormi a aktivitami sa dieťa učí rozlišovať dobro a zlo, rozoznáva javy v prírode, druhy stromov, ovocia, zeleniny. Nenásilnou formou je schopné sa naučiť a pomenovať základné údaje o sebe a svojich blízkych. Postupne dokáže dieťa prejsť k jednoduchým matematickým úlohám a porovnáva, čo je viac, menej, rovnako. Rovnako dokáže prejsť od symbolov a obrázkov ku konkrétnym písmenám abecedy, vnímať uchom a okom prvé samohlásky, chápať základ tvorby slova.

4. Hygienické návyky

Pre 3- až 5-ročné deti je adaptačný proces v škôlke či jasliach oveľa jednoduchší, ak už majú osvojené základné hygienické návyky, samostatné používanie toalety a schopnosť udržať vykonanie potreby. V našom centre máme k dispozícii detské stupienky, redukcie na WC a pedagóg dohliada aj na použitie toaletného papiera. Hygienické vreckovky sú umiestnené na viditeľnom mieste, aby si dieťa mohlo utrieť nos či ruky.

5. Samoobslužné činnosti

Naučiť dieťa tieto činnosti si vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti. Ak budete na dieťa tlačiť, môže sa jeho napredovanie zastaviť. Trojročné deti sa zväčša už vedia obliecť, ale treba ich v tom naďalej podporovať. Mnohé deti ostávajú v nečinnosti a treba im pomáhať, ale určite tieto činnosti nerobte namiesto nich.

Na začiatku sa dieťa naučí odkladať veci na správne miesto, topánky pravú k ľavej, “aby sa na seba nehnevali“. Činnosti, ktoré dieťa vie, už zaňho nerobte. Ak sa dokáže samo obliecť a obuť, treba tieto činnosti nechať na neho. Je dôležité venovať pozornosť aj činnostiam, ktoré súvisia s ukladaním osobných vecí, a to nie len hračiek. Napríklad narovnať vankúš a prikrývku po spaní, uložiť pyžamo atď.

6. Jedenie a stolovanie

Deti prejavujú záujem o samostatné jedenie okolo jedného roku. Aj napriek neporiadku, nechajte dieťa najesť sa samostatne. Správne uchopenie lyžice dieťa neskôr využije ako základ pre uchopenie ceruzky. Začína lyžicou a neskôr skúša vidličku a nožík. K základom stolovania patrí opakovať dieťaťu, že nie je slušné mľaskať, grgať, rozprávať s plnými ústami. Pred jedením môžete dieťa zapojiť  pri prestieraní, po jedle odložiť tanier do drezu a za jedlo poďakovať.

7. Samostatnosť, rešpektovanie, hranice

Správna výchova pestuje v dieťati primeranú odvahu a schopnosť samostatne rozhodovať. Umožnite vášmu dieťaťu čo najviac samostatnosti, aby všetko čoho je schopné, vykonávalo samo. Imitácia činností dospelého je pre deti jedným z najzákladnejších spôsobov učenia sa. Z toho dôvodu je dôležité, aby ste poskytovali deťom vzor. Každý nový výkon mu dodá odvahu a túžbu po samostatných činoch bez pomoci dospelých a zvýši jeho sebadôveru.